# Évfolyam, osztályzatok, bizonyítvány

A Budapest Schoolban tanuló gyerekek saját tanulási célokat tűznek ki, tanulnak, alkotnak, trimeszterenként frissítik a portfóliójukat, mentorukkal és a szaktanárokkal értékelik haladásukat, és ha kell, újraterveznek. Saját céljaik vannak, és sokszor a saját céljaik eléréséhez maguknak kell felállítaniuk követelményeket.„Ha pszichológus akarok lenni, akkor emeltszintű biológia érettségit kell tennem. Ehhez a mai tudásom alapján nekem legalább hetente két órát kell a felkészüléssel foglalkoznom." Egyféle elvárásrendszer azonban adott a gyerek és az iskola számára, és ez a Nemzeti Alaptanterv elvárásrendszere.

# Évfolyam

A Nemzeti Alaptanterv tantárgyanként megadott elvárt tanulási eredményekkel határozza meg, hogy mit kell a gyerekeknek megtanulniuk ahhoz, hogy a NAT szerint is haladni tudjanak az 1. évfolyamtól a 12. évfolyamig. Az iskola feladata a gyerekeknek ebben a haladásban segíteni és a haladást nyomonkövetni. A BPS iskolában a tanulás nyomonkövetését a többszempontú, kidolgozott értékelő táblázatok teszik lehetővé. A modulok végén a tanárok által elkészített visszajelzésekből egyértelműen kiolvasható, hogy a gyerekek milyen mértékben érték el a kitűzött tanulási célokat: teljesítették, túlszárnyalták vagy esetleg még nem érték el az elvárt tudásszintet. Az értékelő táblázatokban szereplő szöveges visszajelzések a NAT tanulási eredmények által kifejezett tantárgyi fejlesztési célokat és ismereteket is magukba foglalnak - így ezekből a visszajelzésekből megállapítható a gyerekek tantárgyi előrehaladása. A tanév végéig gyűjtött szöveges visszajelzéseket mérlegelve a BPS-iskola tanárcsapata dönt arról, hogy a gyerek készen áll-e az évfolyamváltásra.

# Kevert korosztály és az évfolyamok

A gyerekek a BPS-iskolában sokszor vannak náluk fiatalabb vagy épp idősebb gyerekekkel. Sokszor, sokféle csoportbontásban dolgoznak: ugyanaz a két gyerek, aki együtt, egy csoportban tanul angolul, lehet, hogy külön tanul matematikáról, mert teljesen máshol tartanak a megértésben. Így az a kérdés, hogy „hányadikos vagy?'' nem annyira releváns a mindennapi tanulásban, mint az, hogy „mit tanulsz épp?''

# Érdemjegyek és osztályzatok

A BPS-iskolában a tanulást támogató szöveges visszajelzéseket és a haladás dokumentálását és nyomonkövetését elősegítő értékelő táblázatokat tekintjük az értékelés alapjának. Ezért az osztályzás gyakorlata csak szükség esetén lép érvénybe: az iskola az érdemjegyek helyett használt folyamatos, többszempontú, visszajelzéseit csak abban az esetben váltja osztályzatokká, azaz végzi el a félévi és az év végi minősítést osztályzatokkal, amikor iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt erre szükség van, vagy a szülő vagy a gyerek ezt kéri.

Az osztályzatok kialakítása csak a gyerek által elért eredmények, azaz a dokumentált szöveges visszajelzések (értékelő táblázatok) és portfóliója alapján történhet. Az osztályzatok kialakításához szükséges minden adatot egy online elérhető adatbázis tartalmaz.

# Osztályzatok kialakítása

A BPS-iskolában az osztályzatok azt fejezik ki, hogy az adott gyereket az adott évben hogyan látták a tanárai a dokumentált szöveges visszajelzések és a portfóliója alapján. Az iskolában az osztályzás folyamata egy alátámasztott döntés kell, hogy legyen: a gyerek portfóliója és a szöveges visszajelzések demonstrálják, hogy az adott tantárgyból a NAT tanulási eredmények által behatárolt tantárgyi fejlesztési célok és ismeretek mentén milyen mértékben érte el az elvárásokat. A tanári mérlegelés lehetővé teszi, hogy az osztályzatok kialakításakor a tanárcsapat a gyerek erőfeszítését, önmagához viszonyított fejlődését is figyelembe vegye.

Az osztályzatokkal történő értékelés a BPS iskolában korcsoportonként eltérő.

# Értékelés alsós korcsoportban

1-4. évfolyamon

 • félévzáráskor az iskola a gyerekek tanulási tantárgyi haladását érdemjegyekkel történő minősítés helyett többszempontú, kidolgozott értékelő táblázatok segítségével értékeli
 • évzáráskor az iskola tantárgyi szöveges szummatív értékelést állít ki, amely kifejezi, hogy a gyerek az adott tárgyból elérte az évfolyamváltáshoz szükséges szintet, vagy még nem áll készen az évfolyamváltásra.

# Értékelés felsős korcsoportban

5 - 6. évfolyamon

 • félévzáráskor az iskola a gyerekek tanulási tantárgyi haladását érdemjegyekkel történő minősítés helyett többszempontú, kidolgozott értékelő táblázatok segítségével értékeli
 • évzáráskor az iskola tantárgyi szöveges szummatív értékelést állít ki, amely kifejezi, hogy a gyerek az adott tárgyból elérte az évfolyamváltáshoz szükséges szintet, vagy még nem áll készen az évfolyamváltásra.

7. évfolyamon

 • félévzáráskor az iskola a gyerekek tanulási tantárgyi haladását érdemjegyekkel történő minősítés helyett többszempontú, kidolgozott értékelő táblázatok segítségével értékeli
 • évzáráskor a közismereti tárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, első idegen nyelv, természettudomány) az iskola a gyerek szöveges visszajelzései és portfóliója alapján osztályzatokat állapít meg, ha azt a szülő kéri. A készségtárgyak és más további elméleti tantárgyak (állampolgári ismeretek, digitális kultúra, dráma és színház, ének-zene, etika, technika és tervezés, testnevelés, vizuális kultúra) esetében az iskola tantárgyi szöveges szummatív értékelést állít ki, amely kifejezi, hogy a gyerek az adott tárgyból elérte az évfolyamváltáshoz szükséges szintet, vagy még nem áll készen az évfolyamváltásra.

8. évfolyamon

 • félévkor és év végén a közismereti tárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, első idegen nyelv, természettudomány) az iskola a gyerek szöveges visszajelzései és portfóliója alapján osztályzatokat állapít meg, ha azt a szülő kéri.
 • évzáráskor a közismereti tárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, első idegen nyelv, természettudomány) az iskola a gyerek szöveges visszajelzései és portfóliója alapján osztályzatokat állapít meg, ha azt a szülő kéri. A készségtárgyak és más további elméleti tantárgyak (állampolgári ismeretek, digitális kultúra, dráma és színház, ének-zene, etika, technika és tervezés, testnevelés, vizuális kultúra) esetében az iskola tantárgyi szöveges szummatív értékelést állít ki, amely kifejezi, hogy a gyerek az adott tárgyból elérte az évfolyamváltáshoz szükséges szintet, vagy még nem áll készen az évfolyamváltásra.

# Középiskolás korcsoportban

Félévkor és év végén az érettségihez szükséges tantárgyak és évfolyamok esetében az iskola a gyerek szöveges visszajelzései és portfóliója alapján osztályzatokat állapít meg. Minden további tantárgy esetében az iskola tantárgyi szöveges szummatív értékelést állít ki, amely kifejezi, hogy a gyerek az adott tárgyból elérte az évfolyamváltáshoz szükséges szintet vagy még nem áll készen az évfolyamváltásra.

Az osztályzatok megállapításának folyamata minden esetben az alábbi lépéseket kell, hogy kövesse:

 • Az osztályzatok alapjául szolgáló demonstráció gyűjtése: a gyerek szöveges visszajelzéseit a modulok során a tanárok dokumentálják, a gyerek eredményeit bemutató portfólióját trimeszterenként frissítik.
 • Az osztályzási folyamatban résztvevő gyerekek számára az első trimeszter ill. a harmadik trimeszter zárásakor a tantárgyakért felelős szaktanárok ajánlott osztályzatokat állapítanak meg a tantárgyspecifikus szöveges visszajelzések és portfólió alapján.
 • Az ajánlott osztályzatokat a gyerek elfogadhatja vagy korrekciós lehetőséget kérhet.
 • A tantárgyi osztályzatokról a tanárcsapat hozzájárulásos döntést hoz a félévi ill. év végi értekezlet során a szöveges visszajelzések és a gyerek portfóliója alapján, és ezeket az iskola a félévi, valamint év végi értesítőben, valamint a bizonyítványban rögzíti.

Az Ntk. előírja a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését. Ezt a gyerek mentora trimeszterenként szövegesen vagy értékelő táblázatokban adja át.

# Osztályozó vizsga és javító vizsga

A BPS-iskolák szöveges visszajelzésekre és a gyerekek portfóliójára épülő osztályzási folyamata alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor osztályozó vagy javító vizsgára van szükség.

# Miért elfogadható ez az osztályozó vizsga folyamat?

Az évfolyamok teljesítésének és az osztályzatok megítélésének folyamata a gyerek évközi alkotásait, munkáját, teljesítményét tartalmazó portfólió alapján történik, ezért a folyamat megfelel a 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelet 64. § (1) azon elvárásának, hogy a tanuló osztályzatait „évközi teljesítménye és érdemjegyei" alapján kell megállapítani, azzal a megkötéssel, hogy a BPS modell elfogadja az érdemjegyeknél gazdagabb szöveges és értékelőtáblázat-alapú visszajelzést.

Ha a portfólió alapján nem állapítható meg az évfolyamszintlépéshez és az osztályzathoz szükséges tanulási eredmények megléte, akkor a gyereknek ki kell egészítenie a portfólióját. Ez történhet akár egy tudáspróbával, vagy egy online teszttel is. Vagy el kell fogadnia, hogy még nem érte el a következő évfolyamszintre lépéshez szükséges tanulási eredményeket.

Ugyancsak kiegészítendő a portfólió, ha igazolt vagy igazolatlan mulasztások miatt az iskolában végzett munka nem volt elegendő az elégséges portfólió-elemek összegyűjtésére. Ez azt is jelenti, hogy az iskolának nem kell a fenti folyamattól, folyamatoktól eltérnie, csak a portfóliót kell kibővíteni, vagy a gyereknek el kell fogadnia, hogy még nem érte el a következő évfolyamszintre lépéshez szükséges tanulási eredményeket.

Ha a gyereket bármely okból felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, akkor a 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelet 64. § (2) alapján osztályozóvizsgát kell tennie. Ebben az esetben is a fenti folyamatot kell követni az iskolának.

Utolsó modosítás: 8/31/2022, 7:55:13 PM