# Minőségfejlesztés, folyamatszabályozás

Honnan tudjuk, hogy jól működik az iskola? Minden gyerek azt tanulja, amit szeretne, és amire neki a leginkább szüksége van? Megkérdezzük az érintetteket, figyeljük az adatokat és azok alapján fejlesztünk.

A Budapest School-iskolában a gyerekek tanulását egy komplex rendszer egyik elemének tekintjük (Barabasi, 2007). Iskoláink a világ felé nyitott hálózatot alkotnak: az egy közösségben lévő gyerekek, a családok, a velük foglalkozó tanárok, a helyi környezet, a Budapest School további közösségei, az ország és a nemzet állapota, valamint a globális társadalmi folyamatok is befolyásolják, hogy mi történik egy iskolában.

Hogy egy gyerek épp mit és mennyit tanul, az nemcsak az iskola programjától vagy a NAT-tól, hanem számos más tényezőtől is függ, melyek befolyásolják a fejlődést és a közösség egymás fejlődésére gyakorolt hatását: többek közt függ a gyerekek múltjától, aktuális hangulatától és vágyaitól, a tanárok személyiségétől, a családtól, a csoportdinamikától és a társadalomban történő változásoktól is.

Ezért a gyermekeink fejlődését, tanulását és boldogságának alakulását egy komplex rendszer működésével modellezhetjük.

A tanulási folyamataink minőségfejlesztésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe:

 1. A történéseket, eseményeket, (rész)eredményeket folyamatosan kell monitorozni.

 2. A visszajelzéseket a rendszer minden tagjától folyamatosan gyűjteni kell: a gyerekektől, tanároktól, szülőktől és az adminisztrátoroktól.

 3. Anomália esetén a helyzetfelismerés, az eltérések okának felkutatása a cél.

 4. A feltárt hibák alapján a rendszert folyamatosan kell javítani.

A minőségfejlesztés célja az iskola, mint tanulórendszer folyamatos fejlesztése. A monitorozás folyamatos, így az iskola hamar felismeri az anomáliákat, és kivizsgálás után, ha szükséges, meg tudja azokat szüntetni, tanulni is tud belőlük, és javítja a rendszert.

A fenntartó folyamatosan monitorozza a tanulóközösségeket és visszajelzéseket ad, aminek alapján a tanulóközösség javítja a saját működési folyamatait. A BPS modellben leírt működést a fenntartó mérhető és megfigyelhető indikátorokra fordítja le, és kidolgozza, üzemelteti a metrikák 2-3 hónapnyi rendszerességű nyomon követésére alkalmas rendszerét.

# BPS minimum indikátorai

A javaslatban szereplő lista tételei olyan minimumok, amelyekre igaznak kell lennie annak, hogy:

 • hozzájáruláson alapuló szervezeti döntés született róluk
 • felülbírálatuk vagy elvetésük nem tartozik a tanárcsapatok autonómiájának hatáskörébe
 • teljesülésük demonstrálható,

A BPS minimumok megvalósulását a tanév során figyelemmel kísérjük, és ha egy iskolában ezekkel kapcsolatban elakadások vagy nehézségek alakulnak ki, az iskolakísérő kezdeményezésére elindul egy támogató folyamat a probléma feltárására és megoldására. a teljesíthetőség feltételeinek megteremtése a teljes BPS közösség felelőssége (kiegészítés: mindenki a saját domainje által definiált felelősség gyakorlásával)

# Mentorálás

Minden gyereknek van egy kitüntetett tanári kapcsolata, ami lehetővé teszi a személyre szabott tanulás támogatást, visszajelzést és reflexiót.

# Mennyiségi kritériumok

 • minden gyereknek van egy mentora
 • egy mentorhoz maximum 12 gyerek tartozik
 • a gyerekeknek van rendszeres mentorbeszélgetésük min. 2hetente (csoportos vagy egyéni formában)
 • trimeszterenként min. 1 konzultáció a családdal (szerződő beszélgetés)
 • a gyerekek minden trimeszter végén kapnak részletes írásos visszajelzést a mentoruktól (trimeszterzáró feedback)

# Minőségi kritériumok

 • High level feedback: a trimeszterzáró visszajelzés a modulzáró visszajelzések szintézisét is tartalmazza
 • A mentor minőségi figyelmet ad, ismeri a mentoráltjait
 • Célállításban, döntéshozatalban, reflektív gondolkodás fejlesztésében segít
 • Partneri kapcsolat a szülőkkel, a mentor világos megállapodásokat köt.

# Demonstráció módja

 • Mentor feltűntetése a myBPS-ben
 • Mentoridők/bandaidők benne vannak a gyerekek órarendjében
 • Trimeszterzáró vissszajelzés a rubric összesítőben
 • Szülői kérdőívben a szülők visszajelzései a mentor-mentorált kapcsolatról

# Értékelő-táblázatok, visszajelzés

Rendszeres, visszakereshető, részben standardizált írásos visszajelzések segítségével nyomon követni és láthatóvá tenni a gyerekek haladását a tanulásban, fejlődésben.

# Mennyiségi kritériumok

 • trimeszterenként min. 1 modulzáró értékelő táblázat visszajelzés minden (valódi) lezárult modulról modul záródátuma után legkésőbb 2 héttel
 • félévenként, tantárgyakhoz kapcsolódó értékelő táblázat minden tantárgyból, amiről a gyerek a tantárgyi struktúra szerint osztályzatot kaphat.

# Minőségi kritériumok

 • a modul céljaival szinkronban lévő visszajelzési szempontok kidolgozott szintleírások az értékelő táblázatokban
 • tantárgyi standard szempontok beépítése a modulzáró viszajelzésekbe

# Demonstráció módja

 • trimeszterenként megszülető értékelő táblázat összesítők

# Saját tanulási cél

A gyerekek gyakorolják a célállítást és autonómiát a tanulásban.

# Mennyiségi kritériumok

 • min. 1 saját cél/trimeszter, amiről szerződés is készül
 • megjelenik a trimeszterzáró visszajelzésben mint szempont

# Minőségi kritériumok

 • SMART célmegfogalmazás
 • tanár és szülő támogatása egyértelmű
 • a cél eléréséért a gyereknek erőfeszítést kell tennie
 • a gyerek portfóliójában van rá reflexió

# Demonstráció módja

 • hármas szerződésben foglalt saját célok
 • trimeszterzáró visszajelzésben megjelenik a saját célok elérése, mint szempont
 • szülői kérdőív visszajelzései a saját célokról

# Gyerek portfólió

Erősíteni a gyerek autonómiáját, felelősségét, szerepét a saját tanulásában. Reflektív gondolkodás és metakogníció fejlesztése.

# Mennyiségi kritériumok

 • minden gyereknek van digitális/papíralapú/blended portfóliója

# Minőségi kritériumok

 • minden trimeszterben bővül, a gyerek tanulási útját jeleníti meg,
 • a mentorvisszajelzést és a gyerek reflexióit is tartalmazza

# Demonstráció módja

Nincs

# Moduláris tanulásszervezés

Tanári tervezés eredményeként megszülető tanulási ívekből épül fel a gyerekek egész éves tanulási folyamata.

# Mennyiségi kritériumok

 • legfeljebb trimeszter (12 hét) hosszúságú modulok
 • minden (valódi) modulnak van kitöltött modulleírása myBPS-ben

# Minőségi kritériumok

 • holisztikusan tervezett modulok: a célok, tevékenységek és visszajelzési szempontok összhangban vannak
 • significant learning: tantárgyakhoz köthető és azokon túlmutató fejlesztési célokat (pl. EQ, globális nevelés, társadalmi részvétel, stb.) is magába foglal
 • a modul elvégzése bővíti a gyerek portfólióját

# Demonstráció módja

myBPS modul adatlapok

# szervezeti kapcsolódás/tanári tanulás

Tanulószervezet vagyunk, amelyben a résztvevők folyamatosan bővülő tudását erőforrásként használjuk arra, hogy kifejlesszük a saját iskolai jó gyakorlatainkat.

# Mennyiségi kritériumok

 • a mikroiskolák képviseltetik magukat a közösségi események min. 50%-án
 • senior tanárai bekapcsolódnak a fejlesztési projektbekbe (1 projekt/év)

# Minőségi kritériumok

 • alkotó részvétel a BPS modellt/szervezetet fejlesztő projektekben
 • saját iskolai jó gyakorlatok megosztható tudássá transzformálása

# Demonstráció módja

 • jelenlét a közös tanulási alkalmakon
 • projektek dokumentációi

# színes folyamatok

A problémák, nehézségek gyerekfókuszú, partneri, tiszta megállapodásokon és nyomon követésen alapuló kezelése.

# Mennyiségi kritériumok

 • van felelőse az iskolában a színes folyamatoknak
 • az elindult folyamatok dokumentáltak
 • 22/23 tanévtől: a mikroiskola mentortanárai részt vettek színes folyamat felkészítsen

# Minőségi kritériumok

 • tiszta, partneri kommunikáció a családdal
 • keretek tartása
 • a jelzések időben megtörténnek

# Demonstráció módja

 • THC beszélgetés

# partnerség a szülőkkel

A gyerek érdekeit előtérbe helyező, keretezett együttműködés az iskola és a család között

# Mennyiségi kritériumok

 • rendszeres (legalább 5 alkalommal a tanévben) megszervezett szülői körök
 • visszakereshető hármas szerződések,
 • szerződő beszélgetések minden trimeszterben
 • rendszeres híradás az iskolai történésekről, tanulásról

# Minőségi kritériumok

 • világos együttműködési szabályok és egyértelmű kommunikációs csatornák,
 • őszinte, asszertív, "intézményi" fordulatoktól mentes, érthető kommunikációs stílus,
 • resztoratív konfliktuskezelés

# Demonstráció módja

 • szülői körök kérdőíve
 • szülői kérdőív
 • hármas szerződések myBPS-ben

# Gyerekek, tanárok, szülők kérdőíves monitorozása

A BPS iskolának rendszeresen kérdőíves monitorozást kell tartania.

 1. A szülők biztonságban érzik gyereküket, és eleget tudnak arról, hogy mit tanulnak. Indikátor: kérdőíves vizsgálat alapján.

 2. A tanárok hatékonynak tartják a munkájukat. Indikátor: kérdőíves felmérés alapján.

 3. A gyerekek úgy érzik, folyamatosan tanulnak, támogatva vannak, vannak kihívásaik. Indikátor: kérdőíves felmérés alapján.

Utolsó modosítás: 8/13/2022, 2:19:02 PM