# Állandó külső tanulási pontok

A Budapest School iskola több telephellyel rendelkezik, amelyek otthont adhatnak egy vagy több tanulóközösségnek, mikroiskolának.

A BPS iskolában működhetnek olyan tanulóközösségek, amik állandó jelleggel egy külső helyszínen tartják a foglalkozásaikat. Ezeket a helyszíneket hívjuk tanulási pontoknak. Másképp fogalmazva, ha egy tanulóközösség egy trimeszternél hosszabb ideig egy külső helyen tartja a moduljait, akkor ott tanulási pontot kell kialakítani.

A tanulási pontok a fenntartó által kialakított, és ellenőrzött biztonságos terek, amit egy tanulóközösség sajátjaként tud megélni. A tanulási pontok, bár hivatalosan nem telephelyek, felszerelését és működtetését a fenntartó és az iskola a telephelyekkel megegyező módon végzi. A tanulási pontokban található helyiségeket a Budapest School Általános Iskola és Gimnázium a 20/201. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott felhatalmazás alapján alakítja ki: Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől eltérően határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit.

# A tanulási pontok fizikailag biztonságosak

A tanulási pontok kialakításakor ugyanazokat az előírásokat kell betartani, mint amit a 40/2018. (XII. 4.) 16. EMMI rendelet a Tanodáknak előír, azaz:

A tanulási pontnak vagy a tanulási pontnak helyet biztosító, más szolgáltatást is befogadó integrált térnek meg kell felelnie a létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírásoknak, amelyet -- a fenntartó kérésére -- egy független ellenőr állapít meg és évente ellenőriz. A tanulási pontban biztosítani kell

 1. legalább egy WC-t és folyóvíz vételére is alkalmas kézmosót;
 2. legalább egy teakonyhát és
 3. legalább egy, a következő bekezdésben foglaltak szerint kialakított közösségi teret, amely
  1. legfeljebb két helyiség egybenyitásával alakítható ki, legalább 30 négyzetméter alapterületen,
  2. jól szellőztethető, fűthető és természetes fénnyel megvilágított helyiségben, helyiségekben alakítható ki,
  3. a tanoda szolgáltatás nyújtásával azonos időben más célra nem használható, és
  4. nem alakítható ki iskola működő feladatellátási helyén;

A WC, kézmosó és teakonyha más szolgáltatással közösen használt helyiségek is lehetnek.

# A tanulási pontok egy telephely alá tartoznak

A tanulási pontok nem alkalmasak minden iskolai feladat és szolgáltatás biztosítására, ezért a telephely és a fenntartó biztosítja, hogy a gyerekek érdekében előírt feltételek a tanulási pontokon lévő gyerekek számára is elérhető legyen vagy a telephelyen, vagy más szerződött partnernél. A tanulási pontokon akár állandó jelleggel tartózkodó gyerekek is iskolába járással teljesítik a tankötelezettségüket Budapest School Általános Iskola és Gimnáziumban (Nkt. 45. § (4) első fordulata).

Az élménynapokon a tanulási pontokon lévő gyerekek rendszeresen meglátogatják a telephelyeket. Ott el fognak férni, mert a telephelyen állandó jelleggel tanuló gyerekek épp az iskolán kívül vannak.

# A tanulási pontok ellenőrzött helyszínek

A tanulási pontokat a fenntartó évente ellenőrzi -- megfelelő végzettséggel és jogosítvánnyal bíró hatósági vagyy nem hatósági ellenőrök bevonásával --, hogy azok megfeleljenek a gyerekek rendszeres ott tartózkodása miatt elvárható legszükségesebb közegészségügyi előírásoknak, valamint a tűzvédelmi, egészségvédelmi munkavédelmi követelményeknek.

A fenntartó minden mikroiskolát, és így a tanulási pontokon működő tanulóközösségeket is trimeszterenként legalább egy tanítási napon megfigyeli, és ez alapján értékelő visszajelzést ad mind a pedagógiai munkával, mind a fenti elvárásokkal kapcsolatban.

# A tanulási pontokon megfelelő tanárok vannak

Egy tanulási pont egy telephely teljes mikroiskájának ad helyet, így a tanulási pontokon a tanulóközösség tanulásszervezői és külső modultanárai elérhetőek, rendszeresen jelen vannak. A tanulási pontokon dolgozó tanárok a telephely szervezet alá tartoznak a munkaszerződésük alapján, munkavégzésük helye módosul, kiegészül a tanulási ponttal.

# Kizárólag a székhelyen és telephelyeken végezhető feladatok

A székhely és telephelyek az iskola törvényileg elismert feladatellátási helyei. Csak itt történhet

 1. az iskolába való be- és kiiratkozás, a bizonyítvány kiállítása;

 2. a trimeszterenkénti egy nagy tudáspróba és portfólióbemutatás, amikor a gyerekek más gyerekeknek és más tanároknak mutatják be, hogy mit tanultak, alkottak az elmúlt időszakban;

 3. más tanulóközösségek számára elérhető közös modulok foglalkozásai.

# Kizárólag szerződött partnernél, tanulási pontokon végezhető feladatok

 • A trimeszterek teljes hosszán végigfutó modulokat olyan szerződött partnereknél lehet végezni, melyeknek legalább a trimeszter teljes hosszára van az iskolával vagy a fenntartóval bérleti vagy szolgáltatói szerződése.

 • A speciális feltételeket, eszközöket, vagy termeket megkívánó, de nem egy teljes trimeszterig, hanem akár eseti jelleggel meghirdetett modulokat (például úszás, digitális alkotó labor, falmászás, csillagvizsgálat) kizárólag akkor lehet meghirdetni, ha erre van legalább a modul megtartását megelőző egy héttel előbb megállapodása az adott gyerekek tanulásáért felelő tanulásszervezőknek egy a feladat elvégzését hitelesen bizonyító partnerrel, és erről ugyaneddig a határidőig a szülőket is tájékoztatja.

# Bárhol végezhető feladatok

Eseti jelleggel a tanulásszervezők koordinátorának beleegyezésével minden modultanár dönthet úgy, hogy valamely modulját külső helyszínen, például parkban, erdőben, egy cégnél vagy civil szervezetnél vendégeskedve tölti el.

Abban az esetben, ha egy modul lényeges tartalmi eleme, hogy külső helyszíneken történik a tanulás, akkor erről előre kell a szülőket tájékoztatni. Például egy gyárlátogatás modul esetén egyben a modul elején megadják a szülők a hozzájárulásukat a külső helyszínekhez, nem kell minden héten erről újra megállapodni.

# Otthon végezhető feladatok

A Budapest School egész napos iskolát biztosít, mégis lehetnek olyan esetek, amikor egy modul elvégzésének épp az a feltétele, hogy a gyerek otthon maradhasson. Vagy azért, mert egyéni munkában akar egy projektje végére jutni, vagy azért, mert szülői támogatásra van szüksége ahhoz, hogy tanulmányi eredményeiben előreléphessen. Erre akkor kerülhet sor, ha az adott modulban történő előrehaladás a gyerek mentorának beleegyezésével történik, és nem veszélyezteti a trimeszterben felvett további modulok elvégzését.

Utolsó modosítás: 9/17/2021, 8:53:46 AM