# Különböző tanári szerepek

A Budapest Schoolban a gyerekek azokat a felnőtteket tekintik tanáruknak, akik minőségi időt töltenek velük, és segítik, támogatják vagy vezetik őket a tanulásukban. Több szerepre bontjuk a tanár fogalmát: a gyerek legjobban egy felnőtthöz kapcsolódik, a mentorához, aki rá különösen figyel. A foglalkozásokon megjelenhetnek további tanárok, a szaktanárok, akik egy adott foglalkozást, szakkört, órát, kurzust vezetnek. Szervezetileg minden tanulóközösségnek van egy állandó tanárcsapata, a tanulásszervezők, akik a mentorokból és a szaktanárokból állnak össze. A tanulóközösség mindennapjait a tanulásszervezők határozzák meg.

A tanulásszervezők, mentorok legalább egy tanévre elköteleződnek, szemben a szaktanárokkal, akik lehet, hogy csak egy pár hetes projekt keretében vesznek részt a munkában. A tanulásszervezők általában mentorok is, de nem minden esetben. Egy tanulásszervező lehet több tanulóközösségben is ebben a szerepben, és így mentor is lehet több tanulóközösségben.

# Mentor

Minden gyereknek van egy mentora, aki a saját céljainak megfogalmazásában és a fejlődése követésében segíti. Minden mentorhoz több gyerek tartozik, de nem több, mint 12. A mentor együtt dolgozik a tanulóközösség többi tanulásszervezőjével, a szülőkkel és az általa mentorált gyerekekkel. A mentor segít az általa mentorált gyereknek, hogy a tantárgyi fejlesztési célok és a saját magának megfogalmazott saját célok között megtalálja az egyensúlyt, és segít megalkotni a gyerek saját tanulási tervét.

A mentor a kapocs a Budapest School, a szülő és a gyerek között.

 • Képviseli a Budapest Schoolt, a tanulóközösséget a szülő felé.

 • Ismeri a Budapest Schoolt, a lehetőségeket, a tanulásszervezés folyamatait.

 • Együtt tanul a többi Budapest School-mentorral, együtt dolgozik a tanártársaival.

 • Ismeri, segíti, képviseli a gyereket.

 • Az első trimeszter alatt a mentor megismeri mentoráltjának személyiségjegyeit, képességeit, érdeklődését, motivációit. Megismeri a mentorált családot.

 • Trimeszterenként a mentorált gyerekkel és szülőkkel egyetértésben kialakítja, majd folyamatosan monitorozza a mentorált gyerek haladását.

 • Tudja, hol és merre tart a mentoráltja, ismeri a képességeit, körülményeit, szándékait, vágyait.

 • Minimum kéthetente találkozik mentoráltjával. Követi, tudja, hogy a gyerek hogy érzi magát az iskolában, a családban, a mindennapokban.

 • Segít a saját célok elérésében, felügyeli a haladást.

 • Megerősíti a mentoráltjai pszichológiai biztonságérzetét.

 • Mentorként nyomon követi, monitorozza a mentoráltjai fejlődését, és szükség esetén továbblendíti, inspirálja őket. Visszajelzéseket ad a mentoráltjainak. A mentorált gyerekkel együtt rendszeresen reflektál a tanulási céljaikra és haladásukra.

 • Segít abban, hogy az elért célok a portfólióba kerüljenek, biztosítja, hogy a mentorált gyerek portfóliója friss legyen.

 • Összeveti a portfólió tartalmát a tantárgyak fejlesztési céljaival és jelzi, ha egy-egy tantárgyból hiány mutatkozik.

 • Segíti a mentorált választásait.

 • Együtt dolgozik, gondolkozik a szülőkkel, képviseli igényüket a közösség előtt.

 • Megállapodik a családdal a kapcsolattartás szabályaiban.

 • Bevezeti a családot a Budapest School rendszerébe.

 • Erős partneri kapcsolatot épít ki a szülőkkel.

 • Rendszeresen információt oszt meg.

 • Elérhető.

 • Asszertíven kommunikál.

 • Konkrét, specifikus, mérhető megállapodásokat köt.

 • Segít a gyerekekkel közös célokat állítani.

 • Amikor a gyereknek külső fejlesztésre, mentorra, tanárra, trénerre van szüksége, akkor a családot segíti a megfelelő segítő felkeresésében, a külsőssel kapcsolatot tart, és konzultál a mentoráltja haladásáról.

 • A szülő számára a mentor az elsődleges kapcsolattartó a különféle iskolai ügyekkel kapcsolatban.

A mentor egyszerre felelős a mentorált gyerek előrehaladásának segítéséért, és közös felelőssége van a mentortársakkal, hogy az iskolában a lehető legtöbbet tanuljanak a gyerekek. A mentor folyamatosan figyelemmel követi az egyéni tanulási tervben megfogalmazottakat, és ezzel kapcsolatos visszajelzést ad a mentoráltnak és a szülőnek.

# Szaktanárok

A szaktanárok egy-egy foglalkozás, vagy foglalkozássorozat, modul, azaz tanulási egység megszervezéséért, lebonyolításáért felelnek. A mentort fő fókusza, hogy a gyerekek jól vannak-e. A szaktanárok fő fókusza, hogy mit tanulnak a gyerekek. Ők segítik a gyerekeket egy tanulási cél felé való haladásban akár egyetlen alkalommal, vagy éppen egy egész trimeszteren át tartó tanulási, alkotási folyamatban.

Ők általában az adott tudományos, művészeti, nyelvi vagy bármilyen más terület szakértői.

 • Izgalmas, érdekes foglalkozásokat tartanak, amire felkészülnek, és amiben a gyerekeket flow-ban (Csikszentmihalyi, 1991) tudják tartani.

 • Amikor a gyerekek velük vannak, akkor folyamatosan dolgoznak, figyelnek, fókuszálnak, koncentrálnak, tanulnak.

 • Kedvesen és határozottan vezetik a csoportot, figyelnek arra, hogy mindenkit bevonjanak.

 • Változatos, gazdag módszertani eszköztárukból mindig a foglalkozáshoz megfelelő módszert tudják elővenni.

 • A foglalkozásaik fejlesztik a gyerekek kritikai gondolkozását, kreativitását, kommunikációját, úgy általában a 21. századi kompetenciákat (Trilling, 2009).

# Tanulásszervező

Egy tanulóközösséget vezető tanárok állandó tanári csapatát 1--12 tanulásszervező alkotja, akik egyedileg meghatározott szerepek mentén a tanulóközösség mindennapjainak működtetéséért felelnek. A tanulásszervezők tarthatnak foglalkozásokat, sőt kívánatos is, hogy dolgozzanak a gyerekekkel, ne csak szervezzék az életüket. Ők rendelik meg a külső szaktanároktól a munkát, ilyen értelemben a tanulási utak projektmenedzserei.

 • Kiszámítható, átlátható rendszert építenek, ahol a szülők és a gyerekek is biztonságban, informálva, bevonva érzik magukat.

 • A tanulási célokkal rezonáló foglalkozásokat, modulokat hirdetnek meg, szerveznek le.

 • A szülők és a gyerekek is érzik, értik, hogyan „történik" a tanulás. Biztosítják számukra az átláthatóságot.

 • A szaktanároknak megadnak minden szükséges információt, kontextust, hogy hatékonyan tudják végezni a munkájukat.

 • Megadják a résztvevőknek az informált választás lehetőségét.

# Gyógypedagógiai felelős

A tanulóközösségekben a gyógypedadagógiai felelős szerepet betöltő tanár nyújt segítséget akkor, ha egy gyereknek gyógypedagógiai támogatásra van szüksége: a gyógypedagógiai szükséglet feltételezésétől, a diagnózis elérésén át a szükséges fejlesztés megszervezéséig. A gyógypedagiai felelős feladatai közé tartozik:

 • Megszervezi a mikroiskolában lévő gyerekeknek a szükséges gyógypedagógiai támogatást, akár külsős gyógypedagógus igénybevételével: pedagógiai véleményt készít (és/vagy igényel más tanároktól), a diagnózishoz szükséges hozzáférhető információkat begyűjti
 • A mentortanárokkal együttműködve segíti és utánköveti a gyerekek fejlődését gyógypedagógiai szempontból: megszervezi a szakértői vélemény szerinti javasolt fejlesztő foglalkozásokat.
 • Kapcsolatot tart a Budapest School Általános Iskola és Gimnázium gyógypedagógiai koordinátorával.
 • Összekötő szerepet tölt be a szülők és a fejlesztő szakemberek között.

# A közös szerepek

Minden BPS-tanulásszervező, mentor és szaktanár egyszerre csapattag, BPS-tag EQ-nindzsa, változásmenedzser (Change Agent) és SNI-szakértő.

# Csapattag

 • Rendszeresen jelen van a tanári csapat megbeszélésein.

 • El lehet érni telefonon vagy online, a csapattal megállapodott kereteken belül.

 • Feladatokat vállal magára, és azokat megbízhatóan, határidőre végrehajtja.

 • Kooperatív és támogató a közös munkák, ötletelések, megbeszélések alatt, képviseli a saját nézőpontját, gondolatait, érzéseit, miközben a csapat és a többiek igényeire is figyel.

 • Kifejezi támogatását, ellenérveit és javaslatait a jobb megoldás érdekében.

 • A visszajelzést keresi, a kritikát jól fogadja, és megfontolja, átgondolja a lehetséges változtatásokat.

 • A kollégák fejlődését segíti rendszeres visszajelzésekkel.

# BPS-tag

 • Rendszeresen jelen van a közös tanári eseményeken.

 • Részt vesz a tanulóközösségének és a Budapest Schoolnak a fejlesztésében.

 • Proaktívan alakít ki rendszereket, folyamatokat, és a legjobb gyakorlatokat megosztja BPS-szinten.

 • Közös témákban aktív, hozzászól, alakítja a véleményével és tudásával a BPS rendszerét.

# Az érzelmi intelligencia (EQ nindzsa)

 • A gyerekek pszichológiai biztonságérzetét megerősíti.

 • Olyan visszajelzéseket ad, amelyek az erőfeszítésekre, a befektetett energiára, munkára és a jövőbeni fejlődésre fókuszálnak (growth mindset), pozitív megerősítést alkalmaz, épít a gyerek erősségeire, és egyértelműen megfogalmazza, mit tehetne másként.

 • Odaforduló, barátságos, nyitott.

 • Munkája során gondoskodik a gyermek személyiségének, énképének, énhatékonyságának fejlődéséről.

 • Figyelembe veszi a gyerekek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.

 • Előmozdítja a gyerek erkölcsi fejlődését.

 • Segít a gyerekeket jobban működni a csoportban.

# SNI-szakértő

 • Jól tudja kezelni az egyéni, különleges bánásmódot, speciális nevelést igénylő gyerekeket a csoportban.

 • A különleges bánásmódot igénylő gyermekek családjával, a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel együttműködik, hogy a gyerek támogatása minden esetben megtörténjen.

 • Akinek külső segítségre van szüksége, azoknak a szüleivel ezt proaktívan egyezteti, és menedzseli a folyamatot.

# Change agent

 • A nehézségeken könnyen továbblendül. Megtalálja a kiégés ellenszerét, tudatosan keresi a feltöltődés alkalmait és lehetőségeit.

 • Nemcsak a problémákra, hanem a megoldásokra keresésére is odafigyel. Keresi, hogy mire lehet hatása, mit tud előremozdítani és meg is teszi a szükséges lépéseket.

 • Felismeri, elismeri és megünnepli az előrelépéseket, a közös sikereket.

Utolsó modosítás: 8/16/2022, 12:56:17 PM